Legislativa

Zákony

Zákon číslo Název zákona Poznámky
563/1991 Zákon o účetnictví  
586/1992 Zákon o daních z příjmů  
340/2013 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí  
280/2009 Daňový řád  
40/1964 Občanský zákoník zrušen k 1.1.2014
72/1994 Zákon o vlastnictví bytů zrušen k 1.1.2014
89/2012 Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014
406/2000 Zákon o hospodaření energií  
338/1992
Zákon o dani z nemovitých věcí
 
256/2013 Zákon o katastru nemovitostí České republiky  
67/2013
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 
133/1985 Zákon o požární ochraně  

Vyhlášky a další předpisy

Předpis číslo Název předpisu Poznámky
Energetika, vyúčtování
372/2001
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
zrušena k 1.1.2016
269/2015
Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
platná od 1.1.2016, použije se pro zúčtovací období začínající v r. 2016
Pokyn k vyhl. 269/2015 Metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům  
194/2007
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 
405/2015 Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie  
210/2011
o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
 
345/2002 Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu  
Revize, zařízení domu
91/2010 Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv zrušeno k 1.1.2016 - součást zákona č. 133/1985 Sb.
34/2016
Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
 
246/2001 Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
85/1978 Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
Vlastnictví/nájem
366/2013 Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím  
453/2013 Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě  
308/2015 Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu  
Účetnictví
500/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví  
504/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví  
Právní předpisy hl. m. Prahy
2/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad  
15/2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad  
39/1997 Vyhláška č. 39/1997 Sb. hlavního města Prahy, o schůdnosti místních komunikací  
Ostatní
177/1996 Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)  
196/2001 Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)  

Spravujeme

251

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 495

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

32 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.