Právní předpis hl.m.Prahy č. 39/1997 Sb.

Vyhláška č. 39/1997 Sb. hlavního města Prahy
O schůdnosti místních komunikací

Změna: 9/1998 Sb. HMP
Změna: 28/1999 Sb. HMP
Změna: 20/2001 Sb. HMP
Změna: 8/2008 Sb. HMP
Změna: 14/2009 Sb. HMP
Změna: 1/2012 Sb. HMP

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.10.1997 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li dále uvedeno jinak.
(2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi a to:
a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v šíři nejméně 1,5 m,
b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 metrů, v šíři nejméně 1 m,
c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na
těchto chodnících se sníh shrabuje k obrubníku).
(3) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné linkové dopravy v celé šíři chodníku.

Čl.2

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály.
(2) Na chodnících a pěších zónách, na kterých se provádí odstraňování závad ve schůdnosti podle odstavce 1 strojním způsobem, na schodech a lávkách pro pěší lze k posypu podle odstavce 1 použít i chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi včetně směsí se zdrsňovacími materiály.
(3) Chemickými rozmrazovacími materiály a jejich směsmi včetně směsí se zdrsňovacími materiály se však smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.
(4) V případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť a vytrvalý spad sněhu, tvořící na komunikacích sněhovou vrstvu nad 10 cm, je možné použít chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi včetně směsí se zdrsňovacími materiály výjimečně i na úsecích, které nejsou definovány v odstavci 2.
(5) K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 8 mm.

(6) Na chodnících a v pěších zónách je zakázáno k posypávání podle odstavce 1 používat škváru a popel.
(7) Při odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraní tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm. Sníh z chodníku je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníku.
(8) V místech a na chodnících používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné linkové dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup a výstup cestujících.
(9) V místech kde je, na chodnících, cestách, schodištích a lávkách pro pěší, instalováno zábradlí na podporu bezpečného pohybu chodců se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech u zábradlí.
(10) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce.

Čl.3

(1) Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí důležitosti:
a) 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací;
b) 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.
(2) Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do 17.00 hodin.
(3) Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou u:
a) 1. pořadí - vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu podle odstavce 2, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti; jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin;
b) 2. pořadí - vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu podle odstavce 2, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Čl.4

Zrušen

Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.1997.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.

primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

Spravujeme

249

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 547

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

30 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.