Správa nemovitostí

Převzetí domu od bývalého správce (žádný zvláštní poplatek, v ceně první měsíční odměny)

 • zajištění protokolárního předání všech dokumentů a dokladů k domu
 • kompletní kontrola objektu a zhotovení nové pasportizace a fotodokumentace
 • zajištění provádění plateb v souladu se smlouvou o správě domu
 • kontrola uzavřených dodavatelských smluv (voda, plyn, elektro atd.), případně uzavření nových smluv
 • nové výpočtové listy s platebními údaji pro nájemníky (vlastníky)
 • dohoda s bývalým správcem o způsobu provedení vyúčtování služeb (v případě převzetí správy domu v průběhu roku)
 • kontrola vedení účetnictví v minulých letech (případná oprava na základě zvláštní objednávky)
 • informování všech nájemníků (vlastníků) o změně správce, umístění kontaktů na naši společnost v domě

Předpis a evidence plateb

 •  vedení evidence nájemníků (vlastníků)
 •  předpis nájemného (záloh na úhradu nákladů spojených se správou domu) a úhrad za služby spojené s užíváním jednotky
 • vedení evidence plateb
 • úprava záloh na služby v případě přeplatků či nedoplatků v rámci vyúčtování služeb
 • předávání změn předpisu České poště - SIPO
 • upomínání za nezaplacené nájemné (zálohy na úhradu nákladů spojených se správou domu) a úhrady za služby, zpracování splátkových dohod, příprava podkladů pro žaloby
 • zpracování pravidelného přehledu neplatičů nájemného (záloh na úhradu nákladů spojených se správou domu) a služeb spojených s užíváním jednotek
 • zpracování vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor nejpozději do 30.4. následujícího roku, zajištění úhrady nedoplatků a vypořádání přeplatků z vyúčtování
 • základní poradenství související s vymáháním dlužných částek, pomoc při hledání bytových náhrad pro neplatiče
 • potvrzování žádostí a dokladů při nájemníky (sociální dávky apod.)
 • kontrola a případné vyhotovení nových nájemních smluv

Vedení účetnictví

 • realizace veškerých finančních operací v souladu se smlouvou o správě domu
 • kontrola převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí
 • vystavování účetních dokladů
 • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících metodických pokynů klienta
 • pravidelné zpracování čtvrtletních přehledů hospodaření (rozvaha a výsledovka)
 • zpracování roční účetní závěrky a předání veškerých účetních dokladů
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
 • zpracování a podání daňových přiznání (daně z příjmů a daně z nemovitosti)
 • zpracování vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu (dlouhodobá záloha na opravy a údržbu (tzv. fond oprav), pojištění domu aj.) pro vlastníky jednotek

Technická správa nemovitostí

 • pasportizace domů, pozemků, bytových a nebytových jednotek
 • vedení technické evidence domů, pozemků, bytových a nebytových jednotek
 • zajištění oprav a údržby spravované nemovitosti
 • zajištění provedení revizí a kontrol stavu nemovitostí, včetně jejich vybavení a vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy
 • zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví, bezpečnosti a hygienické ochrany
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
 • smluvní zajištění dodávky medií a servisní činnosti pro řádné užívání jednotek (dodávka tepla, vody, el. energie, servis výtahů apod.), kontrola plnění sjednaných podmínek a ověření množství a účtované ceny poskytovaných medií a služeb
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor nemovitostí a chodníků přiléhajících k nim, zajištění údržby zeleně na souvisejících pozemcích
 • pravidelná kontrola stavu nemovitosti
 • roční vyhodnocení stavebně technického stavu nemovitostí a vypracování návrhu plánu větších oprav a rekonstrukcí, včetně finančního plánu
 • podle schváleného finančního plánu větších oprav a rekonstrukcí příprava podkladů a vypsání výběrového řízení (uveřejnění na firemním webu), pomoc při zajištění financování (státní dotace, úvěry)
 • zpracování stanovisek ke stavebním úpravám bytových a nebytových jednotek ze strany nájemce (vlastníka)
 • informování vlastníka a jednotlivé nájemce (vlastníky) nemovitostí nemovitostí o výlukách dodávek médií (vody, tepla, elektřiny, apod.)
 • vedení a aktualizace majetkoprávní a stavebně technické dokumentace spravovaných nemovitostí, jakož i veškerých podkladů, dokumentující nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem nebo jejich částem
 • zajištění odečtů měřidel spotřeby tepla a vody pro účely vyúčtování služeb
 • zajištění pojištění domu prostřednictvím pojišťovacího makléře (výběr z několika nabídek)
 • spolupráce na reklamacích vad stavby a oprav nemovitosti

Prostřednictvím internetové nadstavby systému SSB2000 - SSBnet® si mohou statutární zástupci vlastníka domu (společenství vlastníků) ověřit aktuální evidované údaje (plochy bytů, počet osob, předepsané platby, platební morálku apod.). Tato služba je poskytována zdarma v rámci odměny za správu domu.

Demo-verzi je možné si vyzkoušet na adrese http://ssbnet.starlit.cz.

 

  Spravujeme

  251

  objektů. Máme toho dost,

  ale baví nás to.

  Staráme se o

  4 495

  bytových i nebytových

  jednotek.

  Pracuje u nás

  9

  zaměstnanců. Zbytek

  dodavatelů vybíráme pečlivě.

  Jsme na trhu už

  32 let

  Od roku 1992. Jsme firma

  s tradicí a odpovědností.