Převody bytů do vlastnictví

Převody bytů do vlastnictví

 • možnost účasti na informativní schůzce informování nájemníků o postupu převodu bytů do vlastnictví a jednotlivých aspektech vlastnictví bytů
 • v případě, že majitel nemá k dispozici projektovou dokumentaci, dohledání projektové dokumentace v archivu příslušného úřadu
 • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu, srovnání skutečnosti s projektovou dokumentací, případné nové zaměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu
 • zpracování prohlášení vlastníka budovy v potřebném počtu výtisků a předání ke kontrole statutárním zástupcům majitele domu

Prohlášení vlastníka má minimálně následující obsah:

 • údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
 • údaje o jednotce, zejména
  1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání,
  2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
  3. velikost podílů na společných částech,
 • jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich.
 • schémata všech podlaží, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
 • má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek (viz. dále založení SVJ)
 • zpracování návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí a podání na kat. úřadu

 

 • zpracování smluv o převodu jednotek do vlastnictví v potřebném počtu výtisků
 • zpracování návrhů na vklady smluv o převodu jednotek do vlastnictví do katastru nemovitostí a podání na kat. úřadu
 • možnost zastupování nabyvatelů a převádějícího při jednání s Katastrálním úřadem
 • kompletní poradenství k této problematice

Vznik společenství vlastníků jednotek

 • účast na přípravné schůzce, kde se vyřeší konečné znění stanov a složení orgánů společenství vlastníků jednotek tak, aby k prohlášení vlastníka mohlo být přiložené finální znění stanov
 • zpracování stanov a vytištění jejich konečné verze každému vlastníku
 • zpracování návrhu na zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • kompletní poradenství k této problematice
 • v případě převedení všech jednotek v domě následuje likvidace právnické osoby - bývalého majitele domu (obvykle družstvo nebo s.r.o.)

 

Spravujeme

251

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 495

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

32 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.