Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Agentura BYT, spol. s r.o.
se sídlem Praha 4, Lhotka, Na Rovinách 324/12, PSČ 14200
IČ: 47118768
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12652
tel. 273 160 034, 273 160 035, 731 164 379
 

2. Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem:
 • splnění našich zákonných povinností
 • zajištění ochrany našich oprávněných zájmů při naší podnikatelské činnosti
 • plnění smluv a provádění opatření před jejich uzavřením na žádost subjektů osobních údajů

Nezpracováváme osobní údaje, ke kterým by bylo třeba vyžadovat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů a také z veřejných evidencí, seznamů a rejstříků.

Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem podnikaní naší společnosti je poskytování služeb spojených se správou nemovitostí, tak na základě uzavřených smluv též zpracováváme osobní údaje pro naše klienty. V takovém případě je naše společnost v pozici zpracovatele osobních údajů, informace o zpracování těchto osobních údajů Vám poskytne správce těchto osobních údajů, se kterým je naše společnost ve smluvním vztahu (tj. bytové družstvo, společenství vlastníků jednotek, spol. s.r.o. nebo fyzická osoba).

3. Kategorie subjektů osobních údajů

 • naši zaměstnanci
 • uchazeči o zaměstnání
 • naši dodavatelé a odběratelé
 • případně další subjekty, jejichž osobní údaje zpracováváme při výkonu naší podnikatelské činnosti

4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • identifikační a kontaktní údaje – zejména jména a příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • platební údaje - číslo bankovního účtu, případně další údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek
 • údaje stanovené příslušnými právními předpisy pro vedení mzdové agendy
 • údaje uvedené v životopisech uchazečů o zaměstnání
 • případně v minimálním rozsahu další údaje, které jsou nezbytné pro výkon naší podnikatelské činnosti

5. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů můžeme poskytnout Vaše osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, zejména:

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, soudní komisaře apod.
 • našim dodavatelům (zejména dodavatelům právních, daňových, účetních a IT služeb)

6. Práva subjektů údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům a jejich zpracování máte práva vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům - můžete nás požádat o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po niž budou uchovávány
 • právo na opravu osobních údajů - můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • právo na výmaz osobních údajů – jde o naší povinnost provést výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky podle právních předpisů na ochranu osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů - můžete požádat, abychom neprováděli výmaz Vašich osobních údajů, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně
 • právo na přenositelnost osobních údajů - můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz).

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy nebo je v rozporu s požadavky na ochranu osobnosti nebo soukromí, máte právo nás požádat o vysvětlení, sdělení bližších podrobností a/nebo odstranění závadného stavu. Veškerá svá práva uplatňujte přímo u naší společnosti, a to na kontaktních údajích uvedených v bodě 1 této informace.

7. Způsob a doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě a adekvátně zabezpečeny. Osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků z těchto vztahů plynoucích, tzn. do doby, dokud se mohou práva a povinnosti stát předmětem soudního sporu. Osobní údaje mohou být též uchovávány ve lhůtách daných právními předpisy (např. zákon o účetnictví apod.).

8. Další informace

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

9. Informace k používání cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, který webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité, bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, které zpracováváme. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěvnosti našich internetových stránek využíváme soubory cookies služby Google Analytics. Detailní informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Spravujeme

249

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 547

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

30 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.