Novelizace obč. zákoníku a zákona o obchodních korporacích

V uplynulých týdnech byly schváleny dvě novely občanského zákoníku (OZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK), většina změn pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek nabývá účinnosti již od 1.7.2020, část změn pro bytová družstva pak od 1.1.2021. Níže uvádíme přehled nejdůležitějších změn.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

 • úprava předkupního práva, která se v případě bytového spoluvlastnictví týká především garážových stání. Napříště již spoluvlastníci nebytové jednotky, která je reálně tvořena garážovými stáními, nebudou mít předkupní právo k podílu na této nebytové jednotce (resp. garážovému stání) jiného vlastníka jednotky.
 • zjednodušuje se změna prohlášení - již nebude nutný souhlas shromáždění, bude stačit souhlas většiny vlastníků jednotek
 • zpřesnění a rozšíření oznamovacích povinností vlastníka jednotky ohledně stavebních úprav bytu a nově také podnikání nebo jiné činnosti v bytě (např. poskytování ubytování v bytě prostřednictvím Airbnb), která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě
 • nová úprava nuceného prodeje jednotky vlastníka, který neplní své povinnosti a závažným způsobem tak zasahuje do práv ostatních vlastníků jednotek - použití této možnosti by do budoucna mělo být jednodušší
 • úprava přechodu dluhů v případě převodu jednotky - nyní je jasně stanoveno, že dluhy přechází (pokud je SVJ uvede v potvrzení nabyvateli), a to včetně plateb záloh na služby spojené s užíváním bytu
 • úprava správy domu bez vzniku SVJ a před založením SVJ
 • úprava založení SVJ - SVJ se již nebude zakládat tím, že se k prohlášení přidají stanovy, nově bude nutná ustavující schůze s notářem, přičemž SVJ může založit i jediný vlastník všech jednotek v domě (v takovém případě nebude notář potřeba)
 • OZ jasně stanoví, že změna stanov nevyžaduje notářský zápis
 • zcela nová je možnost náhradního shromáždění (pokud to umožní stanovy) - náhradní shromáždění pak bude usnášeníschopné, pokud budou přítomni vlastníci, kteří mají alespoň 40% hlasů.
 • zpřesnění úpravy korespondenčního hlasování
 • odstranění pochybností při rozhodování o poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku, OZ nyní jasně stanovuje, že poměr výše příspěvků stanovený zákonem lze upravit pouze změnou prohlášení

Bytová družstva (BD)

 • úpravy postupů pro založení družstva
 • zrušení povinnosti zřídit internetové stránky
 • přímo v ZOK je nově možnost zasílání pozvánek na schůzi elektronicky, pokud o to člen požádá
 • byla výrazně zjednodušena změna stanov BD - byla odstraněna podmínka 100% souhlasu pro změnu stanov v oblasti práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu, nově bude platit obecná většina (nebo většina podle stanov) a speciální vyšší většina bude nově 3/4 všech členů družstva a bude platit pouze pro změny podmínek, za kterých vznikne členovi BD právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu
 • BD mohou nově za určitých podmínek rozdělit až 33% zisku mezi členy

následující změny platí až od 1.1.2021 - ve většině případů jde o drobné úpravy a formulační změny, které nemají v praxi dopad na fungování BD

 • zpřesnění úpravy o odstoupení z funkce, vyloučení z funkce a smlouvy o výkonu funkce
 • drobné úpravy a zpřesnění úpravy u zániku členství
 • drobné úpravy a zpřesnění úpravy působnosti členské schůze

Pro naše klienty připravujeme podrobné informace k novelám OZ a ZOK.

Spravujeme

249

objektů. Máme toho dost,

ale baví nás to.

Staráme se o

4 547

bytových i nebytových

jednotek.

Pracuje u nás

9

zaměstnanců. Zbytek

dodavatelů vybíráme pečlivě.

Jsme na trhu už

30 let

Od roku 1992. Jsme firma

s tradicí a odpovědností.